Zařízení zkušební ZZ LVZ 91.1

SKP: 31.62.11

Číslo výkresu: 001-05

TP: NTD-UL-005-00 (vlastní zařízení), SZd-UL-002-91 (ukazatel návěstních znaků)

Použití

Zkušební zařízení ZZ LVZ 91.1 (dále jen zařízení) je určeno pro přezkušování správné činnosti mobilní části vlakového zabezpečovače osazeného na hnacím vozidle. Zařízení slouží k přezkušování LVZ typu LS II, LS III, LS IV a LS 90 a dalších, pracujících se stejnými vstupními kódy. Koncepce zkušebního zařízení umožňuje strojvedoucímu nebo pracovníkům údržby snadno a rychle přezkoušet přenos všech návěstních informací a zároveň zkontrolovat odpovídající činnost vybavovače brzdění a dalších ovládacích prvků ve smyslu ustanovení předpisů SŽDC (ČD) T108 a ČD T128.

Jedná o určené technické zařízení (UTZ) podle §1, odst.(4), písm. j), vyhlášky 100/1995 Sb., zkušebny elektrických zařízení drah. Smí být provozováno jen s platným průkazem způsobilosti, při splnění dalších podmínek (např. provádění pravidelných revizí).

Popis

Zkušební zařízení se skládá z následujících samostatných částí.

 • Přístrojová skříň
 • Ukazatel návěstních znaků (počet dle potřeby - max. 5 ks)
 • Zkušební smyčka v kolejišti

Přístrojová skříň

Je oceloplechového nebo plastového provedení, uzamykatelná a konstrukčně je koncipována pro vnější prostředí. Lze ji upevnit na konzole zabudované do zdi, nebo ve volném prostoru na základnovou konstrukci. Přívodní kabely vstupují do skříně ve spodní části a proti mechanickému poškození jsou opatřeny ochranným krytem. Přístrojová skříň se umisťuje v blízkosti koleje s položenou vysílací smyčkou, co nejblíže k předpokládanému místu stanoviště strojvedoucího. Ovládací prvky pro obsluhu jsou umístěny na vnější, levé boční straně skříně a umožňují spouštění automatické činnosti tlačítkem START a nastavení zkušebního kmitočtu 50 Hz, 75 Hz nebo AUT (cyklus při 75 Hz a poté při 50 Hz).

Pro údržbu je umožněn přístup čelními dveřmi. V horní části skříně je umístěn blok elektroniky složený z 5-ti funkčních bloků.

 • blok I - mikroprocesorová řídící jednotka
 • blok II - napáječ
 • blok III a IV - spínače návěsti (vzájemně zaměnitelné)
 • blok V - koncový stupeň

Zařízení vysílá do zkušební smyčky kódy v tomto pořadí: modrá (bez kódu) - kmitavá červená - červená - žluté mezikruží - žlutá - zelená - žlutá - žluté mezikruží - červená - kmitavá červená.

Každý kód je vysílán ve čtyřech proudových intenzitách.

 • stupeň 1: 2 ÷ 3 A
 • stupeň 2: 4 ÷ 8 A
 • stupeň 3: 12 ÷ 15 A
 • stupeň 4: 16 ÷ 20 A

Ukazatel návěstních znaků

Jedná se o světelný ukazatel s jedenácti světly, který indikuje kódy, proudové intenzity a nosný kmitočet vysílaný zkušebním zařízením do kódovací smyčky. Ukazatel návěstních znaků se skládá z těchto hlavních částí.

 • návěstní ukazatel
 • nosič návěstního ukazatele
 • stožár + plastová skříň APO 1
 • základ stožáru

Variantně lze návěstní ukazatel umístit pomocí konzoly na vhodnou konstrukci, případně přímo na zeď. Elektrické zapojení je provedeno prostřednictvím svorkovnicové skříňky (např. APO 1) upevněné na stožáru. Betonový základ stožáru je standardní. K montáži lze použít patici výstražníku nebo transformátorovou skříň, určenou ke stožárovým návěstidlům AŽD 70. Variantně je možno zřídit pouzdrový základ s použitím trubky DN 300 mm, délky 1250 mm.

Zkušební (kódovací) smyčka

Je navrhována ze silného izolovaného lana (např. měděné lano CYA 50 mm2), s ohledem na max. přenášený proud 20 A a max. impedanci 0,2 Ω. Lano je položeno do určených míst v kolejišti a upevněno příchytkami k patě kolejnice na její vnitřní straně.

Technické údaje

Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon (včetně rezervy pro drobný spotřebič – pájku, přenosnou lampu): max. 500 VA
Výstupní kmitočet: 50 Hz, 75 Hz
Výstupní kódy: 0,9 Hz, 1,8 Hz, 3,6 Hz, 5,4 Hz
Spínací poměr: 1:1, 3:1, 1:3 (dle nastavení)
Výstupní zkušební proud: 1. stupeň intenzity = 2 ÷ 3 A
2. stupeň intenzity = 4 ÷ 8 A
3. stupeň intenzity = 12 ÷ 15 A
4. stupeň intenzity = 16 ÷ 20 A
Nastavení počtu zkušebních cyklů: v rozmezí 1 až 19
Max. impedance zkušební smyčky: 0,2 Ω
Napájecí napětí zkušebního ukazatele: 24 V DC (při větším počtu než 2 ks nebo na větší vzdálenosti nap. 230 V / 50 Hz)
Izolační odpor: 20 MΩ
Elektrické pevnost: 2 kV
Krytí přístrojové skříní IP 43

Údržba

Výrobce doporučuje provozovatelům drah (i mimo ČD) dodržovat předpis ČD T128 – údržba vlakového zabezpečovacího zařízení, část čtvrtou – zkušební zařízení mobilní části VZ s tím, že budou vynechána ustanovení o reléových prvcích a těžiště údržby bude spočívat v kontrole parametrů (proud, frekvence atd.), protože elektronická část údržbu nevyžaduje.

Revize, prohlídky a zkoušky UTZ

Časový interval revizí zkušebního zařízení ZZ LVZ 91.1 je 1 rok - dle přílohy č.1 vyhl. 100/1995 Sb. Opakovaným prohlídkám a zkouškám, dle přílohy č. 3 vyhlášky, zařízení nepodléhá.

Blokové schéma

NTD group a.s. má zaveden systém jakosti a je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

NTD group a.s. vlastní dceřiné společnosti NTD s.r.o. a Kabelcom spol. s r.o.

Nahoru, NTD group a.s. 2020
Realizace Marpel webdesign